فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بخش ششم ذکر فصول دوره سال در ماههای رومی و روسی (686)

فصل بهار: ماه آزار، ماه نیسان، ماه ایار

ماه آزار(687)

فصل بهار روح زمانها است، و اول آن ماه (آزار) است و شماره روزهایش سی و یک روز است. در این ماه شب و روز پاکیزه است، زمین نرم می شود، غلبه بلغم از بین می رود و خون به هیجان می آید. در این ماه غذاهائی که خورده می شود باید سبک و لطیف باشد، غالبا خوراک در این ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عاری باشد.
از خوردن سیر و پیاز و ترشی تا اندازه ای در این ماه باید پرهیز کرد. نوشیدن مسهل و استمال فصد و حجامت (688) در این ماه پسندیده است.