فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز سیم ماه قمری

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: این روز خوبی برای خرید و فروش و تزویج می باشد و در آن مسافرت نکن. کسی که در این روز فرار کند دستگیر شود و کسی که چیزی را گم کند، آن را پیدا خواهد نمود و کسی که در این روز چیزی قرض کند سریعا آن را پس می دهد. (685)

بخش ششم ذکر فصول دوره سال در ماههای رومی و روسی (686)

فصل بهار: ماه آزار، ماه نیسان، ماه ایار