فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و هشتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مبارکی برای هر امر و حاجتی است و روز تولد یعقوب علیه السلام می باشد.

روز بیست و نهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و برای سایر امور و حوائج و اعمال، سبک است. کسی که در این روز مسافرت نماید مال زیادی نصیب او می گردد، و کسی که در این روز بیمار شود سریعا بهبودی می یابد و وصیتی را در این روز ننویس که مکروه است.

روز سیم ماه قمری

حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: این روز خوبی برای خرید و فروش و تزویج می باشد و در آن مسافرت نکن. کسی که در این روز فرار کند دستگیر شود و کسی که چیزی را گم کند، آن را پیدا خواهد نمود و کسی که در این روز چیزی قرض کند سریعا آن را پس می دهد. (685)