فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی برای هر امر و حاجتی می باشد، و برای سایر احوال سبک است.

روز بیست و هشتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مبارکی برای هر امر و حاجتی است و روز تولد یعقوب علیه السلام می باشد.

روز بیست و نهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و برای سایر امور و حوائج و اعمال، سبک است. کسی که در این روز مسافرت نماید مال زیادی نصیب او می گردد، و کسی که در این روز بیمار شود سریعا بهبودی می یابد و وصیتی را در این روز ننویس که مکروه است.