فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که موسی علیه السلام عصایش را به دریا زد و دریا شکافت، و روزی است صالح برای مسافرت و برای هر امر که بخواهی، مگر تزویج، پس کسی که امروز تزویج نماید، بین ایشان جدائی خواهد افتاد، چنان چه دریا برای موسی علیه السلام از هم جدا شد.

روز بیست و هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی برای هر امر و حاجتی می باشد، و برای سایر احوال سبک است.

روز بیست و هشتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مبارکی برای هر امر و حاجتی است و روز تولد یعقوب علیه السلام می باشد.