فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد، پس در آن حاجتی طلب نکن و خودت را در آن حفظ نما، کسی که در این روز بیمار شود سختی می کشد.

روز بیست و ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که موسی علیه السلام عصایش را به دریا زد و دریا شکافت، و روزی است صالح برای مسافرت و برای هر امر که بخواهی، مگر تزویج، پس کسی که امروز تزویج نماید، بین ایشان جدائی خواهد افتاد، چنان چه دریا برای موسی علیه السلام از هم جدا شد.

روز بیست و هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی برای هر امر و حاجتی می باشد، و برای سایر احوال سبک است.