فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و چهارم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی است برای هر امری که بخواهد، و فرعون ملعون در آن متولد شد، و اگر کسی در این روز مریض بشود مرضش طولانی خواهد شد.

روز بیست و پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد، پس در آن حاجتی طلب نکن و خودت را در آن حفظ نما، کسی که در این روز بیمار شود سختی می کشد.

روز بیست و ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که موسی علیه السلام عصایش را به دریا زد و دریا شکافت، و روزی است صالح برای مسافرت و برای هر امر که بخواهی، مگر تزویج، پس کسی که امروز تزویج نماید، بین ایشان جدائی خواهد افتاد، چنان چه دریا برای موسی علیه السلام از هم جدا شد.