فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و سوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و یوسف علیه السلام در آن متولد شد، و روز خفیفی است و در آن حاجات، تجارت، تزویج و داخل شدن بر سلطان طلب شود، و کسی که در آن مسافرت کند سود برده و خیری به او می رسد.

روز بیست و چهارم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی است برای هر امری که بخواهد، و فرعون ملعون در آن متولد شد، و اگر کسی در این روز مریض بشود مرضش طولانی خواهد شد.

روز بیست و پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد، پس در آن حاجتی طلب نکن و خودت را در آن حفظ نما، کسی که در این روز بیمار شود سختی می کشد.