فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز بیست و یکم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد، حاجتی را در آن طلب نکن و در این روز از سلطان پرهیز نما، و کسی که در این روز سفر کند بر نمی گردد و بر او نرسیده شود.

روز بیست و دوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزصالحی برای حوائج و خرید و فروش می باشد و صدقه در اول قبول می شود، و کسی که در این روز بر سلطان داخل شود حاجت او برآورده می شود، و کسی که در این روز بیمار شود به زودی بهبودی یابد، و کسی که به سفر برود با عافیت باز می گردد.

روز بیست و سوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و یوسف علیه السلام در آن متولد شد، و روز خفیفی است و در آن حاجات، تجارت، تزویج و داخل شدن بر سلطان طلب شود، و کسی که در آن مسافرت کند سود برده و خیری به او می رسد.