فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز هیجدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سعید و صالحی برای هر چیزی، از خرید و فروش، سفر و زراعت می باشد. کسی که در این روز با دشمنش پیکار نماید، بر او پیروز می گردد، و کسی که در این روز بیمار شود به زودی بهبودی می یابد.

روزنوزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سعید و مبارکی می باشد و اسحاق علیه السلام در آن متولد شد، و روز صالحی برای سفر، معاش، حوائج، تعلم علم و خرید وسائط نقلیه می باشد.

روز بیستم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز متوسط الحالی می باشد، و برای سفر، حوائج، بناء ساختمان، بنیانگذاری ساختمان و بناء، درو نمودن زراعت، نشاندن درخت و گرفتن وسیله نقلیه صلاحیت دارد.کسی که در این روز مریض شود مرضش سخت خواهد شد. کسی که در این روز گم شود امر او مخفی و نامعلوم می گردد.