فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز هفدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز متوسط الحالی می باشد، در آن از خصومت و ستیز کردن بپرهیز و کسی که در این روز چیزی را قرض بدهد، به او پس داده نمی شود و اگر هم برگردد باید برای بازگرداندن آن کوشش و سختی نماید ؛ و کسی که در این روز قرض بگیرد آن را باز نمی گرداند.

روز هیجدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سعید و صالحی برای هر چیزی، از خرید و فروش، سفر و زراعت می باشد. کسی که در این روز با دشمنش پیکار نماید، بر او پیروز می گردد، و کسی که در این روز بیمار شود به زودی بهبودی می یابد.

روزنوزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سعید و مبارکی می باشد و اسحاق علیه السلام در آن متولد شد، و روز صالحی برای سفر، معاش، حوائج، تعلم علم و خرید وسائط نقلیه می باشد.