فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز پانزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز در هر امری پرهیز بشود، مگر کسی که می خواهد قرض بگیرد یا قرض بدهد. کسی که دراین روز مریض شود به سرعت بهبودی یابد و کسی که بگریزد در مکان غریبی دستگیر شود.

روز شانزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد. کسی که در پایان روز سفر کند هلاک گردد و مکروه است، و ملاقات با سلطان در این روز مکروه است و صلاحیت دارد برای تجارت و خرید و مشارکت و خروج به سوی دریا و بناها، کسی که در این روز گم شود سالم می ماند و کسی که مریض شود سریعا بهبودی یابد.

روز هفدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز متوسط الحالی می باشد، در آن از خصومت و ستیز کردن بپرهیز و کسی که در این روز چیزی را قرض بدهد، به او پس داده نمی شود و اگر هم برگردد باید برای بازگرداندن آن کوشش و سختی نماید ؛ و کسی که در این روز قرض بگیرد آن را باز نمی گرداند.