فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز چهاردهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و نیکویی برای هر چیزی می باشد، و مناسب است برای طلب علم و خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن و سوار شدن کشتی و قایق، و کسی که دراین روز فرار کند دستگیر می شود، و کسی که مریض شود بهبودی یابد انشاء الله.

روز پانزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز در هر امری پرهیز بشود، مگر کسی که می خواهد قرض بگیرد یا قرض بدهد. کسی که دراین روز مریض شود به سرعت بهبودی یابد و کسی که بگریزد در مکان غریبی دستگیر شود.

روز شانزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد. کسی که در پایان روز سفر کند هلاک گردد و مکروه است، و ملاقات با سلطان در این روز مکروه است و صلاحیت دارد برای تجارت و خرید و مشارکت و خروج به سوی دریا و بناها، کسی که در این روز گم شود سالم می ماند و کسی که مریض شود سریعا بهبودی یابد.