فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز سیزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد و هر امری در آن مکروه است و در این روز از خصومت و ستیز کردن و حکم و ملاقات با سلطان و غیر او مانند مسئولین امر بپرهیز. و به سر خود روغن نمال و سر را نتراش، و کسی که در این روز گم شود یا فرار کند سالم می ماند.

روز چهاردهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و نیکویی برای هر چیزی می باشد، و مناسب است برای طلب علم و خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن و سوار شدن کشتی و قایق، و کسی که دراین روز فرار کند دستگیر می شود، و کسی که مریض شود بهبودی یابد انشاء الله.

روز پانزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز در هر امری پرهیز بشود، مگر کسی که می خواهد قرض بگیرد یا قرض بدهد. کسی که دراین روز مریض شود به سرعت بهبودی یابد و کسی که بگریزد در مکان غریبی دستگیر شود.