فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز دوازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مناسب است برای تزویج و باز کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار کشتی یا قایق شدن. و باید تجنب و دوری نمود از وساطت بین مردم، و کسی که در این روز بیمار شد به سرعت بهبودی می یابد.

روز سیزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد و هر امری در آن مکروه است و در این روز از خصومت و ستیز کردن و حکم و ملاقات با سلطان و غیر او مانند مسئولین امر بپرهیز. و به سر خود روغن نمال و سر را نتراش، و کسی که در این روز گم شود یا فرار کند سالم می ماند.

روز چهاردهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و نیکویی برای هر چیزی می باشد، و مناسب است برای طلب علم و خرید و فروش و قرض دادن و قرض گرفتن و سوار شدن کشتی و قایق، و کسی که دراین روز فرار کند دستگیر می شود، و کسی که مریض شود بهبودی یابد انشاء الله.