فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز یازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که شیث بن آدم علیه السلام در آن متولد شد. صالح است برای ابتدا به انجام کار، و خرید و فروش و سفر، و باید اجتناب نمود از دخول بر سلطان، و کسی که در این روز بیمار شود، نزدیک باشد که بهبودی یابد، و کسی که در این روز گم شود سالم می ماند.

روز دوازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مناسب است برای تزویج و باز کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار کشتی یا قایق شدن. و باید تجنب و دوری نمود از وساطت بین مردم، و کسی که در این روز بیمار شد به سرعت بهبودی می یابد.

روز سیزدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحسی می باشد و هر امری در آن مکروه است و در این روز از خصومت و ستیز کردن و حکم و ملاقات با سلطان و غیر او مانند مسئولین امر بپرهیز. و به سر خود روغن نمال و سر را نتراش، و کسی که در این روز گم شود یا فرار کند سالم می ماند.