فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز دهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و حضرت نوح علیه السلام در آن متولد شد و این روز برای خرید و فروش و سفر صلاحیت دارد. کسی که در این روز چیزی گم کند آن را می یابد و برای مریض در این روز مستحب است که وصیت نماید، و در این روز قراردادها نوشته می شود و کسی که در این روز فرار کند، به او دست یافته می شود و در زندان حبس می گردد.

روز یازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که شیث بن آدم علیه السلام در آن متولد شد. صالح است برای ابتدا به انجام کار، و خرید و فروش و سفر، و باید اجتناب نمود از دخول بر سلطان، و کسی که در این روز بیمار شود، نزدیک باشد که بهبودی یابد، و کسی که در این روز گم شود سالم می ماند.

روز دوازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالح و مناسب است برای تزویج و باز کردن و افتتاح مغازه و شروع شرکت و سوار کشتی یا قایق شدن. و باید تجنب و دوری نمود از وساطت بین مردم، و کسی که در این روز بیمار شد به سرعت بهبودی می یابد.