فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز نهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سبکی می باشد از اول تا آخر آن برای هر امری که بخواهی، و کسی که در این روز سفر نماید، مال نصیب او شده و خیر می بیند، پس در این روز به عمل و کارها شروع کن و در این روز وام بگیر و به کشت و زرع و نشاندن درخت شروع کن. کسی که در این روز بجنگد غلبه می نماید، وکسی که در این روز مریض بشود، مرض او سنگین خواهد بود و کسی که در این روز گم بشود امکان و قدرت دستیابی بر او خواهد بود.

روز دهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی می باشد و حضرت نوح علیه السلام در آن متولد شد و این روز برای خرید و فروش و سفر صلاحیت دارد. کسی که در این روز چیزی گم کند آن را می یابد و برای مریض در این روز مستحب است که وصیت نماید، و در این روز قراردادها نوشته می شود و کسی که در این روز فرار کند، به او دست یافته می شود و در زندان حبس می گردد.

روز یازدهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که شیث بن آدم علیه السلام در آن متولد شد. صالح است برای ابتدا به انجام کار، و خرید و فروش و سفر، و باید اجتناب نمود از دخول بر سلطان، و کسی که در این روز بیمار شود، نزدیک باشد که بهبودی یابد، و کسی که در این روز گم شود سالم می ماند.