فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز اختیار شده ای می باشد. پس هر چه می خواهی در این روز انجام بده، و آن چه را که می خواهی معالجه کن. کسی که در این روز کتابتی انجام دهد، به مهارت آن را به اتمام می رساند. و کسی که در این روز ساختمان، کاشتن و نخل زدن را شروع نماید امر او پسندیده خواهد شد. و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و در آن بدبختی نیست و برای هر حاجت و امری صلاحیت دارد.

روز هشتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی برای هر حاجتی، از خرید و فروش و غیره می باشد. و کسی که در این روز بر سلطان وارد شود حاجتش نزد او روا می گردد. و در این روز سوار شدن بر کشتی و نیز سفر کردن، خروج برای جنگ و نوشتن قرار داد کراهت دارد. کسی که در این روز گم بشود، راهنمائی نمی شود مگر به سختی.

روز نهم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز سبکی می باشد از اول تا آخر آن برای هر امری که بخواهی، و کسی که در این روز سفر نماید، مال نصیب او شده و خیر می بیند، پس در این روز به عمل و کارها شروع کن و در این روز وام بگیر و به کشت و زرع و نشاندن درخت شروع کن. کسی که در این روز بجنگد غلبه می نماید، وکسی که در این روز مریض بشود، مرض او سنگین خواهد بود و کسی که در این روز گم بشود امکان و قدرت دستیابی بر او خواهد بود.