فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نیکویی برای تزویج می باشد، و برای حوائج و سفر در خشکی و دریا مبارک است. و کسی که در این روز مسافرت نماید، به سوی خانواده اش بر می گردد با آن چه به آن علاقه مند و طالب بوده است. و این روز خوبی برای خریدن وسائط نقلیه می باشد، و کسی که در این روز گم شد یا بگریزد پیدا می شود، و کسی که در این روز مریض شود بهبود می یابد.
و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و بدبختی در آن نیست، و برای تزویج، صید، طلب معاش، و هر جاجتی که بخواهی صلاحیت دارد.

روز هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز اختیار شده ای می باشد. پس هر چه می خواهی در این روز انجام بده، و آن چه را که می خواهی معالجه کن. کسی که در این روز کتابتی انجام دهد، به مهارت آن را به اتمام می رساند. و کسی که در این روز ساختمان، کاشتن و نخل زدن را شروع نماید امر او پسندیده خواهد شد. و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و در آن بدبختی نیست و برای هر حاجت و امری صلاحیت دارد.

روز هشتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز صالحی برای هر حاجتی، از خرید و فروش و غیره می باشد. و کسی که در این روز بر سلطان وارد شود حاجتش نزد او روا می گردد. و در این روز سوار شدن بر کشتی و نیز سفر کردن، خروج برای جنگ و نوشتن قرار داد کراهت دارد. کسی که در این روز گم بشود، راهنمائی نمی شود مگر به سختی.