فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که قابیل شقی و تیره بخت در آن متولد شد، و دراین روز بود که برادر خود را کشت و صدای ویل و وای بر خود خواند، و او اولین کسی بود که از اولاد آدم در زمین گریه کرد، و ملعون بود ؛ و این روز نحس مستمری است، پس در آن به کاری ابتدا نکن، و به اصلاح یا تعمیر وسیله نقلیه بپرداز.
سلمان فارسی رحمة الله علیه گوید: در این روز حاجتی را طلب مکن و با سلطانی ملاقات نداشته باش که این روز سنگینی می باشد.

روز ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نیکویی برای تزویج می باشد، و برای حوائج و سفر در خشکی و دریا مبارک است. و کسی که در این روز مسافرت نماید، به سوی خانواده اش بر می گردد با آن چه به آن علاقه مند و طالب بوده است. و این روز خوبی برای خریدن وسائط نقلیه می باشد، و کسی که در این روز گم شد یا بگریزد پیدا می شود، و کسی که در این روز مریض شود بهبود می یابد.
و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و بدبختی در آن نیست، و برای تزویج، صید، طلب معاش، و هر جاجتی که بخواهی صلاحیت دارد.

روز هفتم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز اختیار شده ای می باشد. پس هر چه می خواهی در این روز انجام بده، و آن چه را که می خواهی معالجه کن. کسی که در این روز کتابتی انجام دهد، به مهارت آن را به اتمام می رساند. و کسی که در این روز ساختمان، کاشتن و نخل زدن را شروع نماید امر او پسندیده خواهد شد. و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و در آن بدبختی نیست و برای هر حاجت و امری صلاحیت دارد.