فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز چهارم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که هابیل در آن متولد شد و این روز مناسبی برای صید و زرع می باشد و سفر در آن مکروه است و به مسافر در این روز از قتل و سلب و بلا و مصیبت ترسیده می شود: و در این روز بناء ساختمان و گرفتن وسائط نقلیه خوب است و کسی که در این روز فرار کند طلب او مشکل است، و به کسی پناهنده می شود که او را مانع می نماید و کسی که در این روز سفر کند به مشقت راه دچار می شود؛ و در روایت دیگر است که این روز مبارکی برای تزویج می باشد.

روز پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که قابیل شقی و تیره بخت در آن متولد شد، و دراین روز بود که برادر خود را کشت و صدای ویل و وای بر خود خواند، و او اولین کسی بود که از اولاد آدم در زمین گریه کرد، و ملعون بود ؛ و این روز نحس مستمری است، پس در آن به کاری ابتدا نکن، و به اصلاح یا تعمیر وسیله نقلیه بپرداز.
سلمان فارسی رحمة الله علیه گوید: در این روز حاجتی را طلب مکن و با سلطانی ملاقات نداشته باش که این روز سنگینی می باشد.

روز ششم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نیکویی برای تزویج می باشد، و برای حوائج و سفر در خشکی و دریا مبارک است. و کسی که در این روز مسافرت نماید، به سوی خانواده اش بر می گردد با آن چه به آن علاقه مند و طالب بوده است. و این روز خوبی برای خریدن وسائط نقلیه می باشد، و کسی که در این روز گم شد یا بگریزد پیدا می شود، و کسی که در این روز مریض شود بهبود می یابد.
و در روایت دیگر است که این روز، روز خوبی است و بدبختی در آن نیست، و برای تزویج، صید، طلب معاش، و هر جاجتی که بخواهی صلاحیت دارد.