فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز سوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحس مستمری می باشد، پس در این روز از سلطان بپرهیز و خرید و فروش، طلب حوائج و معامله ای در این روز انجام مده، و با کسی شریک نشو و در این روز لباس حضرت آدم و حوا علیهماالسلام سلب شد و از بهشت خارج شدند. و در این روز شغل خود را اصلاح و تدبیر امور منزلت قرار بده و اگر برای تو ممکن بود که از منزل خارج نشوی این کار را بکن. کسی که در این روز فرار کند، دستگیر می شود، و مریض در این روز با مرض خود می کوشد و این روز جدا روز سنگینی می باشد.

روز چهارم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که هابیل در آن متولد شد و این روز مناسبی برای صید و زرع می باشد و سفر در آن مکروه است و به مسافر در این روز از قتل و سلب و بلا و مصیبت ترسیده می شود: و در این روز بناء ساختمان و گرفتن وسائط نقلیه خوب است و کسی که در این روز فرار کند طلب او مشکل است، و به کسی پناهنده می شود که او را مانع می نماید و کسی که در این روز سفر کند به مشقت راه دچار می شود؛ و در روایت دیگر است که این روز مبارکی برای تزویج می باشد.

روز پنجم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که قابیل شقی و تیره بخت در آن متولد شد، و دراین روز بود که برادر خود را کشت و صدای ویل و وای بر خود خواند، و او اولین کسی بود که از اولاد آدم در زمین گریه کرد، و ملعون بود ؛ و این روز نحس مستمری است، پس در آن به کاری ابتدا نکن، و به اصلاح یا تعمیر وسیله نقلیه بپرداز.
سلمان فارسی رحمة الله علیه گوید: در این روز حاجتی را طلب مکن و با سلطانی ملاقات نداشته باش که این روز سنگینی می باشد.