فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

روز دوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز، روز زنان و تزویج می باشد، و در این روز حضرت حوا از حضرت آدم علیه السلام خلق شد و خداوند عز ذکره او را با حضرت آدم علیه السلام تزویج فرمود ؛ و این روز برای بنای منازل، نوشتن قرارداد، اختیار نمودن امور، سفر و طلب حوائج صلاحیت دارد. کسی که در این روز مریض شود بیماری او خفیف خواهد بود و اگر در انتهای روز مریض شود با بیماری خود کوشش خواهد نمود. و در روایت دیگر است که در این روز تزویج کن و خرید و فروش نما، و از کارگزاران سلطان در این روز بپرهیز و حوائج خود را در آن طلب کن که این روز برای طلب حاجت موافق می باشد.

روز سوم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روز نحس مستمری می باشد، پس در این روز از سلطان بپرهیز و خرید و فروش، طلب حوائج و معامله ای در این روز انجام مده، و با کسی شریک نشو و در این روز لباس حضرت آدم و حوا علیهماالسلام سلب شد و از بهشت خارج شدند. و در این روز شغل خود را اصلاح و تدبیر امور منزلت قرار بده و اگر برای تو ممکن بود که از منزل خارج نشوی این کار را بکن. کسی که در این روز فرار کند، دستگیر می شود، و مریض در این روز با مرض خود می کوشد و این روز جدا روز سنگینی می باشد.

روز چهارم ماه قمری

حضرت علیه السلام می فرمایند: این روزی است که هابیل در آن متولد شد و این روز مناسبی برای صید و زرع می باشد و سفر در آن مکروه است و به مسافر در این روز از قتل و سلب و بلا و مصیبت ترسیده می شود: و در این روز بناء ساختمان و گرفتن وسائط نقلیه خوب است و کسی که در این روز فرار کند طلب او مشکل است، و به کسی پناهنده می شود که او را مانع می نماید و کسی که در این روز سفر کند به مشقت راه دچار می شود؛ و در روایت دیگر است که این روز مبارکی برای تزویج می باشد.