فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

دستورات مقاربت با همسر(680)

در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد، با زنان نزدیکی مکن، زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند است.
جماع با شکم پر در اول شب موروث بیماری قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و کم نوری می شود.
پس وقتی که اراده این کار داشتی، خوب است آخر شب را بدان اختصاص دهی، این وقت برای بدن صلاحیتش بیشتر است و در تولید نسل بیشتر مایه امیدواری است، و عقل مولد را تیزتر می گرداند، یعنی فرزندی را که خدا بخواهد به آن ها بدهد.
با زنان میامیز مگر پاک باشند، چون از کار فارغ شدی فوری بر پا مایست و منشین، بلکه قدری به سمت راست خود بخواب یا تکیه کن، آن گاه برای دفع بول از جای برخیز، این کار به اذن خدای متعال تو را از سنگ مثانه تامین خواهد داد.
پس از خاتمه کارها غسل کن و همان ساعت قدری مومیائی با شربت عسل یا عسل کف گرفته بیاشام، خوردن این شربت کسری تو را از ناحیه جماع جبران می کند.
باید دانست که آمیزش با زنان از نظر وقت، هنگامی که ماه در برج حمل و دلو است نیکو است و از آن بهتر وقتی است، که ماه در برج ثور باشد، زیرا ثور شرف ماه است.

بخش چهارم دستورات بهداشتی سایر ائمه علیهم السلام

حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: نیم خورده مومن شفای هفتاد درد است.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: نان را در زیر کاسه مگذارید.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: برای صاحب اسهال و سل برنج نیکوست، و دردها را از بدن می کشد.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سویق (آرد بوداده) به وحی الهی ساخته شده است، و گوشت را می رویاندو استخوان رامحکم می کند و خوراک پیغمبرانست. و قاروت(681) خشک، پیسی را زایل می گرداند و اگر سه کف سویق خشک ناشتا خورده باشد، بلغم و صفرا را برطرف می کند. سویق هفتاد نوع بلا را دفع می کند، و هر که چهل صباح بخورد، کتفین او از قوت پر می شود. سویق عدس تشنگی را زایل می کند و معده را قوت می دهد و صفرا را فرو می نشاند، و معده را پاک می کند و هفتاد درد را دواست و هیجان خون و حرارت را برطرف می کند.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: گوشت گاو پیسی را زایل می کند.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سه چیز است که بدن را خراب می کند و بسیار باشد، که آدمی را بکشد، 1 - خوردن گوشت قدید (گوشت خشک شده) 2 - با معده پر به حمام رفتن 3 - جماع با زنان پیر
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: پیغمبری از پیغمبران به حق تعالی از ضعف و کمی قوت جماع شکایت نمود، حق تعالی او را امر فرمود بخوردن هریسه(682)
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: کاسنی سبزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله است و بادروج(683) سبزی امیرالمومنین علیه السلام و برگ خرفه سبزی حضرت فاطمه علیها السلام است.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: سنجد مغزش گوشت را می رویاند و پوستش پوست را می رویاند، و استخوانش، استخوان را، و خوردن سنجد، گرده ها را گرم می کند و معده را دباغی می کند، و امان می دهد از بواسیر و از تقطیر بول، ساق پا را قوت می دهد و رگ خوره را قطع می کند.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: جماع مکن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه که باعث می شود سقط فرزند شود، و نزدیک است که اگر فرزندی بهم رسد، دیوانه باشد یا صرع داشته باشد، نمی بینی کسی را که صرع می گیرد، اکثر آن است که یادر اول ماه یا در آخر ماه می باشد.
حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: هر که در حالت خضاب باز زن خود جماع کند، فرزندی که به هم رسد، مخنث باشد.
در حدیثی از حضرت صادق علیه السلام منقول است که: حضرت شریک شدن شیطان را در نطفه آدمی بیان کردند و بسیار عظیم شمردند، راوی گفت که چه باید کرد که این واقع نشود فرمود: هرگاه اراده جماع داشته باشی بگو:
بسم الله الرحمن الرحیم الذی لا اله الا هو بدیع السموات و الارض، اللهم ان قضیت منی فی هذه اللیلة خلیفة فلا تجعل للشیطان فیه شرکا و لا نصیبا و لاحظا و اجعله مومنا مخلصا مصفی من الشیطان و رجزه جل ثناوک.
حضرت امام محمد تقی علیه السلام فرمود: زنی که خوش حیضش بند نشود، سویق به او بخورانید تا بند شود.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: بنی اسرائیل به حضرت موسی علیه السلام از پیسی شکایت کردند، که در میان ایشان بسیار شده بود. حق تعالی وحی نمود به حضرت موسی، که امر کن ایشان را که گوشت گاو را با چغندر بخورند.
حضرت امام محمد باقر علیه السلام فرمود: چون اراده جماع کنی ایندعا را بخوان: اللهم ارزقنی ولدا و اجعله تقیا زکیا لیس فی خلقه زیادة و لا نقصان و اجعل عاقبته الی خیر. (684)
حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: گوشت کبک ساق پا را قوی می گرداند و تب را دور می کند.
حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: هر که در روز جمعه یک انار بخورد، تا چهل روز دلش را روشن کندو اگر دو تا بخورد تا هشتاد روز، و اگر سه تا بخورد تا صدو بیست روز وسوسه شیطان را از او دور گرداند، و هر که وسوسه شیطان از او دور شود معصیت خدا نکند، و هر که معصیت خدا نکند داخل بهشت شود.
حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: خوردن سیب نافع است، برای زهر و سحر و استیلای اجنه و غلبه بلغم، و هیچ چیز منفعتش از آن تندتر نیست.
حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: خوردن سیب ترش و گشنیز باعث فراموشی است.
حضرت امام موسی علیه السلام فرمود: چهار چیز است که از وسواس شیطان است: 1 - خوردن گل 2 - گل را به دست خورد کردن 3 - ناخن را به دندان گرفتن 4 - ریش را بدندان جویدن.

بخش پنجم اختیارات ایام ماه قمری

سید بن طاووس قدس سره از حضرت ابی عبدالله امام جعفر علیه السلام در مورد کیفیت و مناسبتهای ایام ماه قمری این گونه روایت نموده است که: حضرت می فرمایند: