فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

علل برخی از بیماریها(677)

داخل شدن به حمام با شکم پر مورث قولنج می گردد.
غسل کردن با آب سرد، بعد از خوردن ماهی باعث فلج می شود.
خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احوال می کند.
جماع با زن حائض طفل را به خطر جذام می اندازد.
بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مثانه می گردد.
جماع بعد از جماع بدون این که غسلی در میان فاصله شود، طفل را به جنون نزدیک می کند.
خوردن گوشت خام مولد کرم معده در شکم است.
خوردن انجیر تولید شپش می کند، در صورتی که گندیده و سیاه شده باشد.
خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.
هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی، قبل از فرو رفتن در آب، پنج جرعه آب گرم تمیز بنوش که باذن خداوند متعال از سردرد و درد شقیقه سالم میمانی و گفته شده که پنج کشف آب گرم نیز بر روی سر ریخته شود.

پیشگیری از بعضی بیماریها(678)

هر کس می خواهد از درد مثانه شکایت نکند، بول خود را نگه ندارد هر چند بر روی اسب باشد.
کسی که می خواهد به آزار شکم مبتلا نشود، در میان طعام خوردن آب ننوشد، زیرا آب خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضعیف می گرداند، رگهای بدن بهره خود را از غذا نمی گیرند، و غذا در معده تحلیل نمی رود.
کسی که می خواهد به سنگ مثانه و حبس البول دچار نشود، موقع انزال جلوی منی را نگیرد و کار مجامعت را طولانی نکند.
کسی که می خواهد، حافظه اش قوی شود، صبح ها ناشتا نزدیک هفتاد مثقال زبیب (679) بخورد.
کسانی که به نیروی حفظ بیشتری احتیاج دارند، هر روز سه قطعه زنجبیل که با عسل مربا شده، بخورند و نیز مقداری خردل با غذای خود مصرف کنند.
کسی که می خواهد ناخنهای او نترکد و زرد نشود و اطراف ناخنهایش سالم بماند، ناخنهایش را در هر پنجشنبه یکبار بگیرد، و روز دیگری را برای این کار اختیار نکند.
هر که می خواهد به گوش درد مبتلا نباشد، هنگام خوابیدن مقداری پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور بیند، هرروز سه لقمه از غذای عسل میل کند.
عسلی که بوئیدن آن تولید عطسه می کند، و آن ها که نوشیدنش مسکر و مستی می آورد، و آن هائی که چشیدنش گلو و مری را می سوزاند، این انواع از عسل خوب نیست، بلکه سم و کشنده است.
کسانی که از زکام درایام تابستان ناراحتند، هر روز یک خیار بخورند و از نشستن در آفتاب پرهیز کنند.
کسی که می خواهد غذایش تحلیل برود و از آن ضرری نبیند، اول به طرف راست بخوابد و سپس به سمت چپ بغلطد تا بخواب رود.

دستورات مقاربت با همسر(680)

در اول شب چه زمستان و چه تابستان باشد، با زنان نزدیکی مکن، زیرا در اول شب معده و عروق پر است و در این حال مجامعت ناپسند است.
جماع با شکم پر در اول شب موروث بیماری قولنج و فالج و لقوه و نقرس و سنگ و تقطیر بول و فتق و ضعف چشم و کم نوری می شود.
پس وقتی که اراده این کار داشتی، خوب است آخر شب را بدان اختصاص دهی، این وقت برای بدن صلاحیتش بیشتر است و در تولید نسل بیشتر مایه امیدواری است، و عقل مولد را تیزتر می گرداند، یعنی فرزندی را که خدا بخواهد به آن ها بدهد.
با زنان میامیز مگر پاک باشند، چون از کار فارغ شدی فوری بر پا مایست و منشین، بلکه قدری به سمت راست خود بخواب یا تکیه کن، آن گاه برای دفع بول از جای برخیز، این کار به اذن خدای متعال تو را از سنگ مثانه تامین خواهد داد.
پس از خاتمه کارها غسل کن و همان ساعت قدری مومیائی با شربت عسل یا عسل کف گرفته بیاشام، خوردن این شربت کسری تو را از ناحیه جماع جبران می کند.
باید دانست که آمیزش با زنان از نظر وقت، هنگامی که ماه در برج حمل و دلو است نیکو است و از آن بهتر وقتی است، که ماه در برج ثور باشد، زیرا ثور شرف ماه است.