فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

علاج سودا

کسی که می خواهد سودا را بسوزاند پس بر او باد به زیاد قی کردن و فصد عروق و مداومت نوره. (676)

علل برخی از بیماریها(677)

داخل شدن به حمام با شکم پر مورث قولنج می گردد.
غسل کردن با آب سرد، بعد از خوردن ماهی باعث فلج می شود.
خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احوال می کند.
جماع با زن حائض طفل را به خطر جذام می اندازد.
بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مثانه می گردد.
جماع بعد از جماع بدون این که غسلی در میان فاصله شود، طفل را به جنون نزدیک می کند.
خوردن گوشت خام مولد کرم معده در شکم است.
خوردن انجیر تولید شپش می کند، در صورتی که گندیده و سیاه شده باشد.
خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.
هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی، قبل از فرو رفتن در آب، پنج جرعه آب گرم تمیز بنوش که باذن خداوند متعال از سردرد و درد شقیقه سالم میمانی و گفته شده که پنج کشف آب گرم نیز بر روی سر ریخته شود.

پیشگیری از بعضی بیماریها(678)

هر کس می خواهد از درد مثانه شکایت نکند، بول خود را نگه ندارد هر چند بر روی اسب باشد.
کسی که می خواهد به آزار شکم مبتلا نشود، در میان طعام خوردن آب ننوشد، زیرا آب خوردن در بین غذا رطوبت بدن را زیاد و معده را ضعیف می گرداند، رگهای بدن بهره خود را از غذا نمی گیرند، و غذا در معده تحلیل نمی رود.
کسی که می خواهد به سنگ مثانه و حبس البول دچار نشود، موقع انزال جلوی منی را نگیرد و کار مجامعت را طولانی نکند.
کسی که می خواهد، حافظه اش قوی شود، صبح ها ناشتا نزدیک هفتاد مثقال زبیب (679) بخورد.
کسانی که به نیروی حفظ بیشتری احتیاج دارند، هر روز سه قطعه زنجبیل که با عسل مربا شده، بخورند و نیز مقداری خردل با غذای خود مصرف کنند.
کسی که می خواهد ناخنهای او نترکد و زرد نشود و اطراف ناخنهایش سالم بماند، ناخنهایش را در هر پنجشنبه یکبار بگیرد، و روز دیگری را برای این کار اختیار نکند.
هر که می خواهد به گوش درد مبتلا نباشد، هنگام خوابیدن مقداری پنبه در سوراخ گوش خود بگذارد.
هر کس بخواهد در دوره زمستان زکام را از خود دور بیند، هرروز سه لقمه از غذای عسل میل کند.
عسلی که بوئیدن آن تولید عطسه می کند، و آن ها که نوشیدنش مسکر و مستی می آورد، و آن هائی که چشیدنش گلو و مری را می سوزاند، این انواع از عسل خوب نیست، بلکه سم و کشنده است.
کسانی که از زکام درایام تابستان ناراحتند، هر روز یک خیار بخورند و از نشستن در آفتاب پرهیز کنند.
کسی که می خواهد غذایش تحلیل برود و از آن ضرری نبیند، اول به طرف راست بخوابد و سپس به سمت چپ بغلطد تا بخواب رود.