فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

علاج زرداب

کسی که می خواهد آتش صفرا را در خود خاموش کند، هر روز مقداری از چیزهائی که خنک و رطوبی است میل کند، و بدن خود را استراحت بدهد، و کمتر حرکت کند و به چیزهائی که از دیدن آن ها خشنود می شود بسیار نگاه کند. (675)

علاج سودا

کسی که می خواهد سودا را بسوزاند پس بر او باد به زیاد قی کردن و فصد عروق و مداومت نوره. (676)

علل برخی از بیماریها(677)

داخل شدن به حمام با شکم پر مورث قولنج می گردد.
غسل کردن با آب سرد، بعد از خوردن ماهی باعث فلج می شود.
خوردن ترنج در شب چشم را چپ و احوال می کند.
جماع با زن حائض طفل را به خطر جذام می اندازد.
بول نکردن بعد از عمل مجامعت مولد سنگ مثانه می گردد.
جماع بعد از جماع بدون این که غسلی در میان فاصله شود، طفل را به جنون نزدیک می کند.
خوردن گوشت خام مولد کرم معده در شکم است.
خوردن انجیر تولید شپش می کند، در صورتی که گندیده و سیاه شده باشد.
خوردن آب سرد بعد از طعام گرم دندان را فاسد و خراب می کند.
هنگامی که خواستی به حمام بروی و دچار سردرد و زکام نشوی، قبل از فرو رفتن در آب، پنج جرعه آب گرم تمیز بنوش که باذن خداوند متعال از سردرد و درد شقیقه سالم میمانی و گفته شده که پنج کشف آب گرم نیز بر روی سر ریخته شود.