فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

علاج بلغم

هر کس می خواهد بلغم را از خود دور کند، هر روز در اول ساعت آن، چیزی از جوارش حریف میل کند، حمام زیاد برود، و کار آمیزش با زنان را بسیار کند. در آفتاب بسیار بنشیند و از غذاهای سرد و مرطوب پرهیز کند. (674)
علامه مجلسی قدس سره می فرماید: مراد از جوارش حریف، جوارش فلافلی است، که مشتمل است بر فلفل و دارا فلفل.

علاج زرداب

کسی که می خواهد آتش صفرا را در خود خاموش کند، هر روز مقداری از چیزهائی که خنک و رطوبی است میل کند، و بدن خود را استراحت بدهد، و کمتر حرکت کند و به چیزهائی که از دیدن آن ها خشنود می شود بسیار نگاه کند. (675)

علاج سودا

کسی که می خواهد سودا را بسوزاند پس بر او باد به زیاد قی کردن و فصد عروق و مداومت نوره. (676)