فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

غلبه اخلاط بر چهار قسمت از بدن

خداوند طبایع را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد:
1 - خون را بر سرو صورت و چشمها و گوشها و بینی و دهان و دماغ مسلط کرد. 2 - بلغم را بر سینه با نیروی باد غلبه داد. 3 - صفرا را بر دنده های پهلو غالب کرد. 4 - سودا را بر شکم و امعاء و احشاء تسلط داد. (673)

علاج بلغم

هر کس می خواهد بلغم را از خود دور کند، هر روز در اول ساعت آن، چیزی از جوارش حریف میل کند، حمام زیاد برود، و کار آمیزش با زنان را بسیار کند. در آفتاب بسیار بنشیند و از غذاهای سرد و مرطوب پرهیز کند. (674)
علامه مجلسی قدس سره می فرماید: مراد از جوارش حریف، جوارش فلافلی است، که مشتمل است بر فلفل و دارا فلفل.

علاج زرداب

کسی که می خواهد آتش صفرا را در خود خاموش کند، هر روز مقداری از چیزهائی که خنک و رطوبی است میل کند، و بدن خود را استراحت بدهد، و کمتر حرکت کند و به چیزهائی که از دیدن آن ها خشنود می شود بسیار نگاه کند. (675)