فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حالت چهارم

پس آن گاه داخل در حالت چهارم می شود. در این سن بلغم بر سایر اخلاط غلبه پیدا می کند. و این حالتی است که به چیزی تغییر نمی کند،مگر پیری و ناتوانی، تلخی زندگی، کم شدن نیرو، فساد و بی نظمی. نشانه این حالت آن است که حافظه کم و فراموشی زیاد می شود و شخص چیزها و کسانی را که به آن مربوط بوده نمی شناسد. در حضور مردم چرت می زند، هنگام خواب بیدار می ماند و موقع بیداری خوابش می برد. روش و عادت دیرین خود را از دست می دهد، آب جلوه او خشک می شود، از قدرت روئیدن ناخن و موی او کاسته می گردد. بلغم سرد و خشک است، سردی و خشکی همان معنای مرگ و فنای اجسام می باشد. جسم بر اثر غلبه قوه بلغمیه نیروی خود را از دست می دهد و نابود می گردد.

غلبه اخلاط بر چهار قسمت از بدن

خداوند طبایع را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد:
1 - خون را بر سرو صورت و چشمها و گوشها و بینی و دهان و دماغ مسلط کرد. 2 - بلغم را بر سینه با نیروی باد غلبه داد. 3 - صفرا را بر دنده های پهلو غالب کرد. 4 - سودا را بر شکم و امعاء و احشاء تسلط داد. (673)

علاج بلغم

هر کس می خواهد بلغم را از خود دور کند، هر روز در اول ساعت آن، چیزی از جوارش حریف میل کند، حمام زیاد برود، و کار آمیزش با زنان را بسیار کند. در آفتاب بسیار بنشیند و از غذاهای سرد و مرطوب پرهیز کند. (674)
علامه مجلسی قدس سره می فرماید: مراد از جوارش حریف، جوارش فلافلی است، که مشتمل است بر فلفل و دارا فلفل.