فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حالت سوم

این حالت از سی و پنج سالگی شروع می شود و به شصت سالگی ختم می گردد. در این دوره از عمر سایر اخلاط مغلوب مره سوداء است. این دوره روزگار حکمت و پند و اندرز و معرفت و عبرت و انتظام امور زندگی و صحت نظر در عواقب امور و دوراندیشی است. در این دوره رایش صادق و متین، دلش محکم و ثابت است، و تصرفات حیات، او را دگرگون نمی سازد.

حالت چهارم

پس آن گاه داخل در حالت چهارم می شود. در این سن بلغم بر سایر اخلاط غلبه پیدا می کند. و این حالتی است که به چیزی تغییر نمی کند،مگر پیری و ناتوانی، تلخی زندگی، کم شدن نیرو، فساد و بی نظمی. نشانه این حالت آن است که حافظه کم و فراموشی زیاد می شود و شخص چیزها و کسانی را که به آن مربوط بوده نمی شناسد. در حضور مردم چرت می زند، هنگام خواب بیدار می ماند و موقع بیداری خوابش می برد. روش و عادت دیرین خود را از دست می دهد، آب جلوه او خشک می شود، از قدرت روئیدن ناخن و موی او کاسته می گردد. بلغم سرد و خشک است، سردی و خشکی همان معنای مرگ و فنای اجسام می باشد. جسم بر اثر غلبه قوه بلغمیه نیروی خود را از دست می دهد و نابود می گردد.

غلبه اخلاط بر چهار قسمت از بدن

خداوند طبایع را بر چهار جزء بدن تقسیم کرد:
1 - خون را بر سرو صورت و چشمها و گوشها و بینی و دهان و دماغ مسلط کرد. 2 - بلغم را بر سینه با نیروی باد غلبه داد. 3 - صفرا را بر دنده های پهلو غالب کرد. 4 - سودا را بر شکم و امعاء و احشاء تسلط داد. (673)