فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حالت دوم

حالت دوم از بیست و پنج سالگی است تا به سی و پنج سالگی، در این قسمت از عمر غلبه با صفرا است که به نهایت شدت و قوت می رسد. بر همین حالت به سر می برد تا این دوره سپری شده به حالت سوم برسد.

حالت سوم

این حالت از سی و پنج سالگی شروع می شود و به شصت سالگی ختم می گردد. در این دوره از عمر سایر اخلاط مغلوب مره سوداء است. این دوره روزگار حکمت و پند و اندرز و معرفت و عبرت و انتظام امور زندگی و صحت نظر در عواقب امور و دوراندیشی است. در این دوره رایش صادق و متین، دلش محکم و ثابت است، و تصرفات حیات، او را دگرگون نمی سازد.

حالت چهارم

پس آن گاه داخل در حالت چهارم می شود. در این سن بلغم بر سایر اخلاط غلبه پیدا می کند. و این حالتی است که به چیزی تغییر نمی کند،مگر پیری و ناتوانی، تلخی زندگی، کم شدن نیرو، فساد و بی نظمی. نشانه این حالت آن است که حافظه کم و فراموشی زیاد می شود و شخص چیزها و کسانی را که به آن مربوط بوده نمی شناسد. در حضور مردم چرت می زند، هنگام خواب بیدار می ماند و موقع بیداری خوابش می برد. روش و عادت دیرین خود را از دست می دهد، آب جلوه او خشک می شود، از قدرت روئیدن ناخن و موی او کاسته می گردد. بلغم سرد و خشک است، سردی و خشکی همان معنای مرگ و فنای اجسام می باشد. جسم بر اثر غلبه قوه بلغمیه نیروی خود را از دست می دهد و نابود می گردد.