فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

حالت اول

از پانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی که جوانی و خوبی و طراوت او در این دوره از عمر است، و در این مدت خون در مزاج او بر سایر اخلاط (672) غالب است.

حالت دوم

حالت دوم از بیست و پنج سالگی است تا به سی و پنج سالگی، در این قسمت از عمر غلبه با صفرا است که به نهایت شدت و قوت می رسد. بر همین حالت به سر می برد تا این دوره سپری شده به حالت سوم برسد.

حالت سوم

این حالت از سی و پنج سالگی شروع می شود و به شصت سالگی ختم می گردد. در این دوره از عمر سایر اخلاط مغلوب مره سوداء است. این دوره روزگار حکمت و پند و اندرز و معرفت و عبرت و انتظام امور زندگی و صحت نظر در عواقب امور و دوراندیشی است. در این دوره رایش صادق و متین، دلش محکم و ثابت است، و تصرفات حیات، او را دگرگون نمی سازد.