فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

بخش سوم توصیه و سفارشات حضرت امام رضا علیه السلام برای سلامت تن و روان حالات طبیعی انسان در ادوار عمر(671)

بدان خداوند عالم حالات آدمی را که بر آن ها ساخته شده، و به آن احوال متصرف در حیات و زندگانی است، چهار بخش قرار داده است.

حالت اول

از پانزده سالگی تا بیست و پنج سالگی که جوانی و خوبی و طراوت او در این دوره از عمر است، و در این مدت خون در مزاج او بر سایر اخلاط (672) غالب است.

حالت دوم

حالت دوم از بیست و پنج سالگی است تا به سی و پنج سالگی، در این قسمت از عمر غلبه با صفرا است که به نهایت شدت و قوت می رسد. بر همین حالت به سر می برد تا این دوره سپری شده به حالت سوم برسد.