فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

کلمات قصار حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله

در موقع آسایش خدا را بشناس تا در موقع سختی ترا بشناسد. (587)
مومن باید هشت صفت داشته باشد: 1 - وقار در حوادث سخت 2 - صبر به هنگام بلیه 3 - شکر به هنگام گشایش 4 - قناعت به روزی ای که خدای والا داده است 5 - به دشمنان ستم نکند 6 - مزاحم دوستان نشود 7 - تنش به رنج باشد 8 - مردم از او در آسایش باشند.(588)
وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد، وی را مبتلا می سازد و وقتی وی را کاملا دوست دارد، او را خاص خود سازد. گفتند چگونه او را خاص خود می سازد، گفت مال و فرزندی برای او باقی نمی گذارد. (589)
وقتی خداوند بنده ای را دوست دارد، وی را مبتلا سازد تا تضرع او را بشنود.(590)
وقتی بنده ای در عمل کوتاهی کند، خداوند او را بغم مبتلا سازد. (591)
خداوند بنده مومن خود را به مرض مبتلا می کند تا همه گناهان او بریزد. (592)
از قرض بپرهیزید که غم شب و ذلت روز است. (593)
(ای فقیران) اگر بدانید چه چیزها برای شما ذخیره شده، بر آن چه ندارید غم نخواهید خورد. (594)
غم بسیار مخور که آن چه مقدر است می شود و آن چه روزیت کرده اند به تو می رسد. (595)
غمی چون غم قرض نیست و دردی چون درد چشم نیست. (596)
شیطانها صبحگاهان با بیرقهای خود به بازار می روند، و با هر که زودتر به بازار رود داخل می شوند و با هر که دیرتر درآید بیرون می آیند. (597)
بامداد خود را با صدقه آغاز کنید زیرا بلا از صدقه نمی گذارد.(598)
صبح زود در طلب روزی و حاجتهای خود بروید، زیرا صبح خیزی مایه برکت و رستگاریست. (599)
روزی به خانه ای که بخشش در آن هست از کارد بکوهان شتر نزدیکتر است. (600)
خداوند کسی را که در زندگی بخیل است و هنگام مرگ بخشنده می شود دشمن دارد. (601)
بلا و بیماری و غم کیفر دنیاست. (602)
وقتی دیدید خداوند، فقر و مرض را بر بنده ای فرود آورد می خواهد او را تصفیه کند. (603)
ساعت های مرض ساعتهای گناه را نابود می کند. (604)
تب گناهان را می ریزد چنان که درخت برگهای خود را می ریزد. (605)
آن که در کار بیوه و یتیم بکوشد، چون مجاهد در راه خدا یا نمازگزار شب یا روزه دار روز است. (606)
شستن ظرفها و پاکیزگی حیاط مایه غناست. (607)
دوستی پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر، که خداوند نور تو را خاموش می کند. (608)
سه دعا بدون شک مستجاب می شود، دعای ستمدیده و مسافر و نفرین پدر در حق فرزند. (609)
از بیماری که بخوره مبتلا است بپرهیزید چنان که از شیر می گریزید، اگر در دره ای فرود آمد شما در دره دیگر فرود آئید. (610)
وقتی یکی از شما با همسر یا مملوک خویش نزدیک شود بفرج او ننگرد که مایه کوری است. (611)
موی سپید را رنگ کنید و چون یهودیان مشوید. (612)
خنده بسیار، دل را بمیراند. (613)
خواب صبحگاهان، مانع روزی است. (614)
پرخوری دل را سخت می کند. (615)
انسان به سبب گناه از روزی محتوم، محروم ماند و تقدیر جز به دعا بر نگردد و عمر جز به نیکوکاری دراز نشود. (616)
نیکی با پدرو مادر عمر را افزون کند و دروغ روزی را کاهش دهد و دعا قضا را دفع کند. (617)
هر که میانه روی کند فقیر نشود. (618)
سه چیز است که بر هر مسلمانی لازم است: غسل جمعه و مسواک زدن و استعمال بوی خوش. (619)
با فقرا دوستی کنید زیرا در روز رستاخیز دولتی بزرگ دارند. (620)
سه چیز مایه برکت است: فروش نسیه و قرض به یکدیگر دادن و آمیختن گندم به جو برای مصرف نه برای فروش. (621)
گرانی و ارزانی قیمتهای شما به دست خداست. (622)
هر که طفلی را تربیت کند تا لا اله الا الله گوید، خدا از او حساب نخواهد.(623)
سرکشی طفل در دوران کودکی، مایه فزونی عقل او در بزرگی است. (624)
بعضی گناهان هست که نماز و روزه و حج و عمره آن را محو نمی کند، فقط گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می کند. (625)
وضو نصف ایمان است و مسواک کردن نصف وضو است. (626)
لباسهای خود را تمیز کنید و موهای خود را کم کنید، مسواک بزنید و آراسته و پاکیزه باشید. (627)
وضو پیش از غذا فقر را ببرد و بعد از غذا وسواس را زایل کند و چشم را نیرو دهد.(628)
به وسیله زناشوئی روزی بجوئید.(629)
احدی از شما ایستاده آب نیاشامد.(630)
هر کس پیش از غذا اندکی نمک بخورد دفع می کند خدا از او سیصد و سی نوع از بلاها و امراض را که کوچکترین آن ها جذام است. (631)
گوشت مایه روییدن گوشت است و هر کس چهل روز لب به گوشت نزند، خوی او ناخوش خواهد شد. (632)
بد ندارید چهار درد را که امان از چهار درد بزرگترند: 1 - بد ندارید زکام را که امان از خوره است. 2 - بد ندارید دمل را که امان از پیسی است. 3 - بد ندارید درد چشم را که امان از کوری است. 4 - بد ندارید سرفه را که امان از فلج است. (633)
پنج خصلت پیسی آورد: 1 - نوره کشیدن روز جمعه و چهارشنبه 2 - وضو و غسل با آبی که در آفتاب گرم شده 3 - خوردن در حال جنابت 4 - جماع با زن حائض 5 - خوردن در سیری.(634)
از کشمش دست برندارید که دارای این خواص است: 1 - صفرا را می شکافد 2 - بلغم را از بین می برد 3 - پی را محکم می کند 4 - رفع خستگی می کند 5 - خلق را نیکو می گرداند 6 - دل را پاک می کند 7 - اندوه را برطرف می کند. (635)
صرف یک درهم در خضاب ثوابش بهتر از خرج هزار درهم در راه خدا و در آن چهارده خاصیت است: 1 - باد گوش ها را میراند 2 - دیده را روشن می کند 3 - نرمه بینی را تازه می کند 4 - دهان را خوشبو می کند 5 - بن دندان را محکم می نماید 6 - سستی و لاغری را می برد 7 - وسوسه شیطان را کم می کند 8 - فرشتگان را شاد می نماید 9- مومن را خرم و سرحال دارد 10 - کافر را خشمگین می نماید 11 - زینت است 12 - بوی خوش است 13 - برائت از عذاب قبر است 14 - منکر و نکیر از آن شرم می کنند.(636)
روز هفتم ولادت، فرزندان خود را ختنه کنید که پاکتر و نظیفتر باشند و زودتر گوشت آنها روییده شود، زیرا زمین تا چهل روز از بول نبریده نجس است. (637)
با دست چرب، شب را صبح نکنید. اگر شیطان به شما صدمه زند، خودتان را باید ملامت کنید. (638)
هر کس ترک کند خوراک در شب را در شب شنبه و یکشنبه (دو شب)، از او می رود (نیرویی) که تا چهل روز بر نمی گردد و جبران نمی شود. (639)
انگور را دانه دانه بخورید، گواراتر است. (640)
زیاد کن خوراک برنج را تا موجب زیاد شدن علمت گردد.(641)
به زن باردار، ماهی که در آن وضع حمل می کند، خرما بدهید فرزند او بردبار و پرهیزکار خواهد شد. (642)
خضاب کنید که بر جوانی و زیبایی شما می افزاید. (643)
نه چیز فراموشی آورد: 1 - خوردن سیب ترش 2 - خوردن گشنیز 3 - پنیر 4 - نیمخورده موش 5 - خواندن سنگهای قبر 6 - راه رفتن بین دو زن 7 - افکندن شپش 8 - در گودی بالای پشت گردن حجامت کردن 9- بول در آب ایستاده. (644)
دردها در سه درد و دواها در سه دوا، خلاصه می شوند: خون، صفرا و بلغم دردهایند، دوای خون حجامت، دوای بلغم حمام کردن و درمان صفرا، راه رفتن است. (645)
خضاب کنید به حنا که موجب روشنایی بیشتر چشم و روییدن و تقویت مو و موجب خوش بویی بدن و آرامش بیشتر زن می گردد.(646)
بهترین خضاب ها نزد خدا رنگ سیاه است. (647)
هر کس به حمام رود و دارو بکشد و بعد از دارو از سر تا پا حنا بمالد، برای اوست امان از دیوانگی، خوره، پیسی و آکله تا نوره کشیدن دیگر.(648)
گرفتن ناخنها درد بزرگ را مانع شود و رزق را زیاد کند. (649)
هرکس حافظه اش را می خواهد از عسل استفاده کند. (650)
خربزه مثانه را شستشو می دهد و ادرار را زیاد می کند و سنگ را آب می کند. (651)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی! در اول و میان و آخر ماه با همسرت نزدیکی مکن که جنون و جذام و بددماغی به او و بچه او به سرعت می رسد، و بعد از ظهر مجامعت مکن که اگر در آن وقت فرزندی شود، احول (چپ چشم) باشد و شیطان با آن نقص در انسان خوشحال می شود. (652)
پیامبر صلی الله علیه و آله نهی فرموده اند از حرف زدن در موقع آمیزش با همسر، چون موجب لال شدن فرزند است. (653)
در حال ایستاده نزدیکی مکن که موجب شاشو شدن فرزند است در رختخواب. (654)
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: پاک نکنند (زن و شوهر)، خود را با یک دستمال که موجب دشمنی بین آن ها خواهد شد. (655)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی! نزدیکی نکنید با همسرتان با عشق زن دیگری که می ترسم فرزند خنثی مونث و فاسد نصیبتان گردد.(656)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی! در شب عید فطر اگر فرزندی به وجود آید، شرور از کار درآید. (657)
پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: یا علی! در شب عید قربان با همسرت نزدیکی نکن که اگر نطفه فرزند منعقد شود، یا شش انگشت دارد یا چهار انگشت. (658)
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یخ میل می کردند و اصحاب را می فرمودند برایش فراهم آورند و می فرمود که: بیماری دندانها (پیوره) را از بین می برد. (659)
پیغمبر صلی الله علیه و آله همیشه شانه را پس از شانه زدن زیر سر می گذاشتند و می فرمود: شانه زدن، وبا را از بین می برد، و ریشها را از زیر چهل مرتبه شانه می زدند و از بالا هفت بار شانه می کردند و می فرمود: این کار حافظه را زیاد و دفع بلغم می کند. (660)
پرهیز از خوردن دشولها، زیرا تحریک می کند جذام (خوره) را. (661)
کسی که سر خود را با سدر بشوید، خداوند وسوسه شیطان را از او دور می کند، و کسی که وسوسه شیطان از او دور شد معصیت نمی کند، کسی هم که معصیت نکرد داخل بهشت می شود. (662)
طبق روایتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: آیا به شما تعلیم بدهم دوائی را که جبرئیل تعلیم کرده، که دیگر به دوای دکتری محتاج نشوید؟ اصحاب عرض کردند: بلی یا رسول الله، آن حضرت فرمود: از آب باران بگیرند، هفتاد مرتبه سوره حمد و هفتاد مرتبه سوره قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب فلق و هفتاد صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر و هفتاد مرتبه سبحان الله بر آن بخوانند، و هفت روز متوالی هر صبح گاه و شامگاه از آن آب میل کنند.(663)
نزد اهل مصیبت غذا خوردن، از عمل اهل جاهلیت می باشد و سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله در آن، فرستادن طعام به خانه آن ها است. (664)
رسول خدا صلی الله علیه و آله چون به قبرستان می گذشت، می فرمود:
السلام علیکم من دیار قوم مومنین، و انا انشاالله بکم لا حقون. (665)
رسول خدا صلی الله علیه و آله در زیارت اهل قبور، سه بار می فرمود: السلام علیکم یا اهل الدیار و بعد سه مرتبه می فرمود: رحمکم الله. (666)

بخش دوم کلمات قصار حضرت علی علیه السلام

حجامت تن را سالم و خرد را محکم کند.
شستن سر با خطمی چرک را ببرد و کثافتها را پاک کند.
شستن دستها پیش از خوردن و پس از آن فزونی روزی است.
جویدن کندر دندانها را سخت سازد و بلغم را ببرد و نیز بوی دهان را ببرد.
در مسجد نشستن پس از سپیده دم تا برآمدن خورشید برای طلب روزی، از مسافرت در زمین موثرتر است.
خوردن به، توانائی دل ناتوانست و معده را پاک کند و دل را بپالاید و ترسو را شجاع کند و فرزند را خوب کند.
خوردن 21 دانه کشمش سرخ به ناشتا در هر روز هر مرضی را به جز موت دفع کند.
روزه سه روز در هر ماه با روزه همه ماه شعبان وسوسه سینه و پریشانیهای دل را می برد.
استنجاء با آب سرد بواسیر را قطع می کند.
مسلمان بسوی قبله تف نکند و اگر از فراموشی کرد، باید از خدا آمرزش خواهد.
کسی از شما در راه غائط نکند و از پشت بام در هوا ادرار نکند و نه در آب جاری، و هر که چنین کرد و آسیب دید نباید جز خود را سرزنش کند، زیرا آب اهلی دارد، و هوا هم اهلی دارد.
آن چه از سفره بیفتد، بخوریدش که درمان هر دردی است باذن خدا، برای کسی که قصد شفا بدان کند.
صله رحم کنید، گرچه به سلامی باشد.
بفرزند خود شیرزن زناکار و دیوانه ندهید، که شیر واگیر دارد.
بسیار استغفار کنید که روزی آور است.
سجده را طول دهید، که هر که طولش دهد فرمانبر است و نجات یابد.
هر که چشمش درد می کند باید آیة الکرسی بخواند، و معتقد باشد که بهتر می شود، به راستی که درمان گردد انشاء الله.
از گناهان خوددار باشید، که هیچ گرفتاری و نقصان روزی نیست، مگر به وسیله گناه، تا برسد به خراش و پیشامد بدو مصیبت، زیرا خدا جل ذکره می فرماید:
(هر آن آسیب که به شما رسد، در برابر آن چه است، که به دست خود کنید، از بسیاری هم گذشت می شود). (667)
هر که به روزی کم خدا راضی است، خدا هم به عمل کم او راضی است.
تا توان دارید کار خوب کنید که از مردن بد جلوگیرد.
هر کدامتان بخواهد بداند مقامش در نزد خدا چیست، بنگرد در برابر گناهان چه وضعی دارد.
هرگاه مسلمانی ناتوان شود، گوشت را با شیر بخورد، که خدا نیرو را در این دو قرار داده. (668)
بسیار به خانه خدا نگاه کنید، زیرا خداوند صد و بیست نظر رحمت نزد خانه محترم خود دارد، که شصت از آن طواف کنندگان، و چهل از آن نمازگزاران، و بیست از آن نگاه کننده ها است.
بر چهره چهارپایان نزنید، زیرا که آن ها برای پروردگار خود تسبیح می کنند.
هر کدام از شما در سفر راه را گم کرد یا ترسید، فریاد زند یا صالح اغثنی ای صالح به دادم برس، زیرا در میان برادران جن شما، کسی است که چون آواز را بشنود، پاسخ دهد و گمشده را به راه رساند و چهار پایش را نگه دارد.
هر کدام از شما از غرق ترسد باید بگوید:
بسم الله مجریها و مرسیها ان ربی لغفور رحیم، بسم الله الملک القوی و ما قدروا الله حق قدره و الارض جمیعا قبضته یوم القیمة و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون.
هر که از عقرب ترسد باید بخواند:
سلام علی نوح فی العالمین. انا کذلک نجزی المحسنین. انه من عبادنا المومنین. (669)
بیماران خود را با صدقه درمان کنید و اموال خود را با زکات محفوظ سازید.
کسی از شما ایستاده آب ننوشد، که باعث دردی می شود که درمان ندارد، مگر خدا عافیت دهد.
هر که تا آفتاب برآید، ده بار قل هو الله احد و ده بار انا انزلناه و ده بار آیة الکرسی بخواند، مالش را از آن چه بر آن می ترسد حفظ کند.
در آغاز خوراکتان نمک باشد و پایانش با نمک، و اگر مردم خاصیت نمک را می دانستند، آن را بر تریاق ترجیح می دادند، و هر که خوراکش را بدان آغاز کند، خدا هفتاد درد از او ببرد، که جز خداوند آن ها را نداند.
بر شما باد به جامه ضخیم، زیرا هر که جامه اش نازک است، دینش نازک است.
در برابر خدای عز و جل نایستد کسی از شماها در حالی که جامه بدن نما پوشیده باشد.
هر که مست کننده نوشد، چهل شب نمازش قبول نیست.
کدو بخورید که مغز را بیفزاید.
دو مرد یا دو زن باهم در زیر یک بستر نخوابند و هر که این کار کرد ادب و تعزیر شود.
دوست دارم مومن هر پانزده روز یکبار نوره کشد.
ماهی کمتر بخورید که بدن را آب کند، و بلغم را بیفزاید، و نفس را سخت کند. ت
جرعه جرعه نوشیدن شیر درمان هر دردی است، جز مرگ.
انار را با پیهش بخورید که معده را شستشو کند و دل را زنده کند و وسوسه شیطان را ببرد.
کاسنی بخورید که هر بامداد، یک قطره بهشتی دارد.
آب باران بنوشید که پاک کننده تن ودافع بیماریها است.
سیاه دانه درمان هر دردی است جز زهردار.
گوشت گاو درد است، و شیرش درمان.
کام فرزندان خود را با خرما بردارید، رسول خدا صلی الله علیه و آله با حسن و حسین چنین کرد.
هر کدام شما خواست با زنش درآید، او را شتابزده نکند و درنگ کند تا او هم مانند خودش بر سر شهوت آید و تحریک شود.
هرگاه یکی از شما زنی دید که از او خوشش آمد، برود نزد همسرش، زیرا او هم دارد هر آن چه آن زن دارد و او دیده است، و مبادا شیطان را به دل خود راه دهد. و دیده خود را از زن بیگانه باز دارد. و اگر هم زن ندارد، دو رکعت نماز بخواند و خدا را بسیار حمد کند.
هر کدام از شماها خواست به زنش درآید،باید کم سخن گوید که سخن این هنگام باعث لالی (فرزند) می شود.
هیچ کدام از شماها بدرون فرج زنش نگاه نکند که مایه پیسی شود.
از حجامت در روز چهارشنبه و روز جمعه بپرهیزید، زیرا روز چهارشنبه نحس مستمر است و دوزخ در آن روز آفریده شده، و در روز جمعه ساعتی است که هر که در آن حجامت کند حتما بمیرد. (670)

بخش سوم توصیه و سفارشات حضرت امام رضا علیه السلام برای سلامت تن و روان حالات طبیعی انسان در ادوار عمر(671)

بدان خداوند عالم حالات آدمی را که بر آن ها ساخته شده، و به آن احوال متصرف در حیات و زندگانی است، چهار بخش قرار داده است.