فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الحکیم - العلیم

کسی که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شریف و برای او مهمی باشد، خداوند کشف می گرداند مطلب و مهم او را، و همین خاصیت را دارد دو اسم شریف الحفیظ و الحکیم. (585)

مالک الملک

اگر کسی این دو اسم مبارک را بسیار بگوید، خداوند او را در دو عالم بی نیاز می گرداند. (586)

فصل هفتم: دستور العملها و توصیه های اخلاقی و بهداشتی ائمه(ع) برای سلامتی جسم و روان و خانواده