فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الاحد - الصمد

از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از علما بر آنند که اسم اعظم خدای سبحانه این دو اسم است، و مداومت بر تکرار این دو اسم بعدد مکتوبه یا مبسوطه آن، بعد از فرائض پنج وقت، موجب ظهور سر توحید و انکشاف تجلی صمدانی است که از جمله تجلیات کلیه است. (584)

الحکیم - العلیم

کسی که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شریف و برای او مهمی باشد، خداوند کشف می گرداند مطلب و مهم او را، و همین خاصیت را دارد دو اسم شریف الحفیظ و الحکیم. (585)

مالک الملک

اگر کسی این دو اسم مبارک را بسیار بگوید، خداوند او را در دو عالم بی نیاز می گرداند. (586)