فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الحی القیوم

از صاحب در النظیم نقل می کنند که نزد بسیاری از علما و عرفا اسم اعظم خدایتعالی این دو اسم بزرگوار است و حدیثی از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرموده: اسم اعظم الهی در این دو آیه است: قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم و قوله تعالی الم الله لا اله الا هو الحی القیوم
و از ابن تمیمی چنین نقل می کنند که: هر که چهل روز بر تکرار این دو اسم شریف مداومت نماید، به این طور که هر روز میان نافله و فریضه صبح 40 مرتبه بگوید: یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت برحمتک استغیث دل وی را حیاتی حاصل شود که هرگز نمیرد. (583)

الاحد - الصمد

از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از علما بر آنند که اسم اعظم خدای سبحانه این دو اسم است، و مداومت بر تکرار این دو اسم بعدد مکتوبه یا مبسوطه آن، بعد از فرائض پنج وقت، موجب ظهور سر توحید و انکشاف تجلی صمدانی است که از جمله تجلیات کلیه است. (584)

الحکیم - العلیم

کسی که مداومت نماید بر ذکر این دو اسم شریف و برای او مهمی باشد، خداوند کشف می گرداند مطلب و مهم او را، و همین خاصیت را دارد دو اسم شریف الحفیظ و الحکیم. (585)