فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الوکیل

کسی که این اسم را ورد خود سازد از غرق شدن و سوختن در امان باشد. (580)
و گفته اند در تحصیل مرادات و حاجات و کفایت مهمات اثر عظیم دارد، عدد مکتوبه اش 76 است عدد مبسوطه آن 196 است. (581)

الرقیب

مداومت بر این اسم غفلت را از دل زایل کند و به جهت خاطر جمعی خواندنش مفید است، هفت بار بر مال و عیال خوانند از همه آفات محفوظ ماند، عدد مکتوبه اش 312 است. (582)

الحی القیوم

از صاحب در النظیم نقل می کنند که نزد بسیاری از علما و عرفا اسم اعظم خدایتعالی این دو اسم بزرگوار است و حدیثی از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرموده: اسم اعظم الهی در این دو آیه است: قوله تعالی الله لا اله الا هو الحی القیوم و قوله تعالی الم الله لا اله الا هو الحی القیوم
و از ابن تمیمی چنین نقل می کنند که: هر که چهل روز بر تکرار این دو اسم شریف مداومت نماید، به این طور که هر روز میان نافله و فریضه صبح 40 مرتبه بگوید: یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت برحمتک استغیث دل وی را حیاتی حاصل شود که هرگز نمیرد. (583)