فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

هو

جماعتی قائلند که هو اسم اعظم الهی است و از حضرت امیرالمومنین علیه السلام منقول است که فرمود: یک شب قبل از جنگ بدر حضرت خضر علیه السلام را در خواب دیدم و گفتم بمن چیزی تعلیم نما که بر اعداء و دشمنان ظفر یابم، پس گفت بگو:
یاهو یا هو یا من لا یعلم ما هو اغفرلی و انصرنی علی القوم الکافرین پس برای پیغمبر صلی الله علیه و آله خواب خود را نقل کردم، فرمود: یا علی خضر علیه السلام اسم اعظم را به تو تعلیم نمود.(577)

الحسیب

کسی که هفت هفته هر روز 70 مرتبه حسبی الله الحسیب بگوید و ابتدا از روز پنجشنبه نماید، کفایت مهم او شود و نجات یابد از چیزی که از آن می ترسد. (578)
و ایضا گفته اند اگر خواهد عمل قوی شود هر صبح و شام بعدد مکتوبه این اسم که 80 است قرائت کند، و اگر قوی تر خواهد به عدد مبسوطه وی که 140 است به همان طریق مداومت نماید. (579)

الوکیل

کسی که این اسم را ورد خود سازد از غرق شدن و سوختن در امان باشد. (580)
و گفته اند در تحصیل مرادات و حاجات و کفایت مهمات اثر عظیم دارد، عدد مکتوبه اش 76 است عدد مبسوطه آن 196 است. (581)