فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الودود

اگر 1000 بخوانند و بدمند به طعامی، و جماعتی که با هم دشمنند از آن طعام بخورند با هم دوست گردند.(573)

الحلیم

نوشتن و شستن این اسم و آب آن را به زراعت پاشیدن موجب نمو است، و برای فرو نشستن خشم و وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن آتش خشم و نادانی و پیدا شدن آرام در دل و حفظ از بلیات، این اسم شریف را مداومت نموده روزی 100 بار بخواند، عدد مکتوبه اش 88 است. (574)

الشکور

کسی که چشم او تاریکی می کند 41 بار این اسم را بگوید و به کف دست خود بدمد و دست بر آب نهد و بر چشم مالد شفا یابد. (575)