فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

اللطیف

از صاحب در النظیم نقل می کنند که این اسم از باقی اسماء به آن ممتاز است که قریب النتیجه و سریع الاثر است، و برای رفع جمیع دردها و بیماریها و سختیها تاثیر عظیم دارد، و در اوقات بلا و سختی و اندوه، نتایج و فوائد عجیب و قریب از وی به ظهور می رسد، و هر رنج و سختی و مرض و بیم و هراس که عارض شود، به فرج و سرور و امن و امان و اطمینان مبدل می شود به شرطی که هر روز به عدد مبسوطه وی که 173 است بخواند.(572)

الودود

اگر 1000 بخوانند و بدمند به طعامی، و جماعتی که با هم دشمنند از آن طعام بخورند با هم دوست گردند.(573)

الحلیم

نوشتن و شستن این اسم و آب آن را به زراعت پاشیدن موجب نمو است، و برای فرو نشستن خشم و وقوف بر اسرار غیب و خاموش شدن آتش خشم و نادانی و پیدا شدن آرام در دل و حفظ از بلیات، این اسم شریف را مداومت نموده روزی 100 بار بخواند، عدد مکتوبه اش 88 است. (574)