فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الوهاب

کسی که در سجده 14 مرتبه بگوید خدای تعالی وی را بی نیاز، و کسی که در آخر شب سر خود را برهنه کرده دست بلند کند و 100 مرتبه بگوید، البته فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست. (568)

المذل

کسی که در شب تاریک در حال سجده 1000 مرتبه بگوید: یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنی فخذلی حقی منه پس حق خود را می گیرد، و کسی که در سجده 25 مرتبه بگوید: الهی آمنی من فلان خدا او را ایمن می گرداند از شر او. (569)

الحفیظ

کسی که 998 مرتبه بگوید (الحفیظ) از هر خوف و هراسی ایمن می گردد ولو در موضع خطرناک برود، و این اسم مبارک امان است از غرق شدن، و گوینده او همیشه محفوظ است و دعای او زود اجابت می گردد.(570)
و ایضا این اسم برای حفظ مال و بدن و سائر متعلقات از غرق شدن و سوختن و سرقت شدن مال فائده عظیم دارد، و گفتن آن به عدد لفظ مکتوبه باعث ایمنی از خوف است اگرچه در نزد شیر راه رود و سریع الاجابة است. (571)