فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

عالم الغیب

کسی که بعد از هر نماز 100 مرتبه بگوید (عالم الغیب)، امور غیب بر وی مکشوف می گردد.(567)

الوهاب

کسی که در سجده 14 مرتبه بگوید خدای تعالی وی را بی نیاز، و کسی که در آخر شب سر خود را برهنه کرده دست بلند کند و 100 مرتبه بگوید، البته فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست. (568)

المذل

کسی که در شب تاریک در حال سجده 1000 مرتبه بگوید: یا مذل الجبارین و مبیر الظالمین ان فلانا اذلنی فخذلی حقی منه پس حق خود را می گیرد، و کسی که در سجده 25 مرتبه بگوید: الهی آمنی من فلان خدا او را ایمن می گرداند از شر او. (569)