فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الخافض

کسی که 70 مرتبه بگوید، خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید. (566)

عالم الغیب

کسی که بعد از هر نماز 100 مرتبه بگوید (عالم الغیب)، امور غیب بر وی مکشوف می گردد.(567)

الوهاب

کسی که در سجده 14 مرتبه بگوید خدای تعالی وی را بی نیاز، و کسی که در آخر شب سر خود را برهنه کرده دست بلند کند و 100 مرتبه بگوید، البته فقر او برطرف شود و حاجت او برآورده گردد نافع و مجربست. (568)