فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الصبور

کسی که 1000 مرتبه بگوید (الصبور)، خدا به او الهام می نماید صبر بر سختیها و بلیات را. (565)

الخافض

کسی که 70 مرتبه بگوید، خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید. (566)

عالم الغیب

کسی که بعد از هر نماز 100 مرتبه بگوید (عالم الغیب)، امور غیب بر وی مکشوف می گردد.(567)