فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

الهادی

کسی که زیاد بگوید، خداوند به او معرفت عنایت فرماید. (564)

الصبور

کسی که 1000 مرتبه بگوید (الصبور)، خدا به او الهام می نماید صبر بر سختیها و بلیات را. (565)

الخافض

کسی که 70 مرتبه بگوید، خدا او را از شر ظالمین حفظ می نماید. (566)