فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

النور

کسی که 1000 مرتبه بگوید خداوند به ظاهر و باطن او نوری افاضه می فرماید. (562)
به جهت صفاء باطن و اطلاع بر خفیات مداومت نماید، عدد مکتوبه اش 256 است. (563)

الهادی

کسی که زیاد بگوید، خداوند به او معرفت عنایت فرماید. (564)

الصبور

کسی که 1000 مرتبه بگوید (الصبور)، خدا به او الهام می نماید صبر بر سختیها و بلیات را. (565)