فهرست کتاب


شفاخانه معنوی (شفا از قرآن و احادیث)

سعید موحدیان عطار

القریب

کسی که زیاد بگوید القریب از بدی ایمن می گردد، و به جهت رفع هر غمی بسیار بگوید: یا قریب و یا مجیب یا سمیع الدعاء یا لطیفا لما یشاء.
از صاحب در النظیم نقل می کنند که بعضی از اکابر دین گفته اند که اسم اعظم خداوند این اسم بزرگوار است و خواص وی عظیم است.
صاحب شمس المعارف گفته که مداومت بر این اسم شریف بعدد مکتوبه وی که 312 است یا به عدد مبسوطه وی که 396 است، موجب فتح باب مکاشفه و اسرار است به شرطی که رعایت آداب و شرایط آن به خوبی کرده باشد، و اگر بعد از هر فریضه بر عدد مبسوطه آن مواظبت نماید در حصول مقصود اتم باشد. (561)

النور

کسی که 1000 مرتبه بگوید خداوند به ظاهر و باطن او نوری افاضه می فرماید. (562)
به جهت صفاء باطن و اطلاع بر خفیات مداومت نماید، عدد مکتوبه اش 256 است. (563)

الهادی

کسی که زیاد بگوید، خداوند به او معرفت عنایت فرماید. (564)